Pygoplites diacanthus

Thanks to Brad Syphus allowing us to use his photo.